Zgłoszenie sprawiedliwego

Osoba może być rozważona do tytułu Sprawiedliwego wśród Ukraińców jeśli dostępne dane oparte na zeznaniu ocalonego lub inna dokumentacja jasno wskazuje, narażał/a swoje życie, wolność i bezpieczeństwo, aby ocalić jednego lub kilku Polaków od śmierci – nie oczekując rekompensaty finansowej lub innego wynagrodzenia. Powyższe wymagania odnoszą się także do ratujących, którzy już odeszli.

Aby nominować osobę do tytułu Sprawiedliwego lub poinformować nas o przypadku ratowania, prosimy przesłać poniższą dokumentację do Fundacji Propublicobono-rp : kontakt@propublicobono-rp.org

Podpisane i uwierzytelnione notarialnie zeznania ocalonego lub innych świadków próby ratunku. Zeznanie powinno zawierać wszelkie znane dane osobowe ratujących i ocalonych, szczegółowy opis próby ratunku (jak nawiązano kontakt z ratującym, forma ratunku, miejsca i daty ratunku, jakie ustalenia bądź porozumienie zawarli ze sobą ratujący i ocaleni, w jaki sposób przejawiało się zagrożenie wobec ratujących, wszelkie inne szczegóły mogące rzucić światło na charakter ratowania).

Jakiekolwiek dokumenty mogące poświadczyć autentyczność próby ratunku i los ocalonych: oficjalne dokumenty z czasu II wojny światowej , listy lub pamiętniki, fotografie ocalonych i ratujących, powojenna korespondencja pomiędzy ocalonymi i ich rodzinami a ratującymi i ich rodzinami, powojenne wspomnienia lub zeznania ocalonych, zeznania innych ludzi, którzy wiedzieli o ratowaniu (sąsiedzi, inni ocaleni etc.), wszelkie inne dokumenty mogące rzucić światło na akt ratowania oraz relacje pomiędzy ratującymi i ratowanymi.

Ankieta

Są one tylko wytycznymi w celu napisania oświadczenia odpowiadającego kryteriom komisji.

1. Szczegóły dotyczące udzielającego (-ych) pomocy i korzystającego (-ych) z niej.

a. Imię i nazwisko (drukowanymi łacińskimi literami).

b. Wiek.

c. Obecny adres (drukowanymi łacińskimi literami).

d. Obecny zawód, zajęcie.

e. Miejsce zamieszkania podczas wojny (drukowanymi łacińskimi literami).

f. Opis życia podczas wojny (zawód, zajęcie, sytuacja materialna, getta, obozy,

partyzantka, itd.)

2. Szczegóły dotyczące historii ocalenia.

a. W jaki sposób został nawiązany kontakt między udzielającymi a korzystającymi z pomocy.

b. Opis działalności udzielającego (-ch) pomocy oraz pobudki, którymi się

kierował (-li), (materialne, przyjaźń, miłość bliźniego, itd.)

c. Niebezpieczeństwa, na które był narażony ratujący.

d. Zachowanie się pozostałych członków rodziny oraz ich udział w ratowaniu

(wymienić imiona i nazwiska).

e. Sytuacje wyjątkowe i inne charakterystyczne szczegóły historii ocalenia.

f. Czy pomoc udzielana była za opłatą (rodzaj).

g. Daty i dokładne miejsca dotyczące opisywanych wydarzeń.

h. Jeżeli są dodatkowi świadkowie mogący potwierdzić opisywane zdarzenia

należy podać ich nazwiska oraz adresy.

i. Każda dodatkowa dokumentacja potwierdzająca historię ocalenia jest istotna

dla danej sprawy.

Uwaga! Prosimy o załączenie fotografii, dokumentów a także korespondencji

prowadzonej z osobami udzielającymi pomocy (po wojnie).

1. Oświadczenie powinno być napisane w formie opowiadania.

2. Świadkowie mieszkający poza granicami Polski obowiązani są poświadczyć swoją relację w przedstawicielstwie Polski lub w biurze notarialnym.

Dokumenty prosimy przesyłać na adres podany poniżej. W przypadku, jeśli życzycie

sobie Państwo, aby Wasze zeznanie nie było opublikowane, prosimy o zaznaczenie tego w liście.