Kapituła

Kapituła Sprawiedliwi wśród Ukraińców

Kapituła – grupa 11 osób kolegialnie decydująca o przyznaniu (nadaniu) orderu, tytułu i nagrody.

Prezydium kapituły tworzą- przewodniczący, 2 wice-przewodniczących, członkowie kapituły

Przewodniczący kapituły jest osobą uprawnioną do reprezentowania kapituły na zewnątrz, podpisywania wszelkich dokumentów związanych z działalnością kapituły.

Przewodniczący kapituły może przekazać swoje uprawnienia reprezentacyjne pisemnie osobie – wskazanej przez kapitułę na wniosek Przewodniczącego powiadamiając Prezydium i pozostałych członków kapituły.

Zastępcami Przewodniczącego Kapituły – są osoby wskazane przez przewodniczącego bądź wybierane w wyborach.

Członkami kapituły są osoby zgłaszane przez:

  • Organizacje społeczno-polityczne,.
  • instytucje rządowe , naukowe i biznes.
  • Organizacje pozarządowe

Kapituła składa się z ochotników.

Otrzymują do rozpatrzenia konkretne sprawy, po czym przedstawiają swoje zalecenia Kapitule , która następnie dyskutuje nad danym przypadkiem. Wszelkie decyzje Kapituły podlegają zatwierdzeniu Przewodniczącego przed ich uprawomocnieniem.

 

Regulamin powoływania Kapituły Nagrody „Sprawiedliwi wśród Ukraińców”

Skład kapituły i jego wybór

§ 1  Kapituła składa się z 11 członków. W skład Kapituły składającej się z 11 członków powołanych przez Zarząd Fundacji PRO PUBLICO BONO RP z siedzibą w Poznaniu,- wchodzą przedstawiciele organizacji społeczno-politycznych, instytucji rządowych, samorządowych, świata nauki i biznesu, organizacji pozarządowych.

§ 2 Kapituła składa się z :

1)  Prezydium Kapituły oraz Członków Kapituły.

2) Prezydium kapituły stanowi: Przewodniczący, dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Kapituły

3) Członkami kapituły są osoby zgłaszane przez:

– organizacje społeczno-polityczne,

– instytucje rządowe, samorządowe , przedstawicieli świata nauki i biznesu,

– organizacje pozarządowe,

– sponsorzy,

– osoby współpracujące z Fundacją, w tym dokonujące weryfikacji historycznej dokumentów dostarczanych do Fundacji,

– przedstawiciele samorządów terytorialnych z obszarów dotkniętych wydarzeniami opisanymi w powyższym regulaminie.

Powołanie i funkcjonowanie Kapituły Nagrody „Sprawiedliwi wśród Ukraińców”

Sposób wyłonienia I kapituły.

Po pierwszym ogłoszeniu zaproszenia do współpracy przy tym projekcie – tworzona będzie baza chętnych do wzięcia udziału w tym projekcie poprzez wykorzystanie jednego z mediów społecznościowych, umożliwiającym wymianę informacji pomiędzy zainteresowanymi.

§ 3  Celem powołania Kapituły Nagrody „Sprawiedliwi wśród Ukraińców”, zwanej dalej Kapitułą, jest w szczególności:

a) przeprowadzanie postępowania nadań Nagrody „Sprawiedliwi wśród Ukraińców”,

b) sporządzanie protokołów z posiedzeń Kapituły,

c) przekazywanie Zarządowi Fundacji, Zwanemu dalej Zarządem,  wniosków o nadanie Nagrody „Sprawiedliwi wśród Ukraińców”, zwanej dalej Nagrodą, wraz z kompletami dokumentacji związanej z każdym z wniosków.

§ 4 Członków Kapituły wraz z Przewodniczącym Kapituły powołuje Zarząd Fundacji Pro Publico Bono.

§5  Przewodniczący Kapituły powołuje dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Kapituły wyłonionych spośród Członków Kapituły.

§ 6 Kapituła wybiera ze swego składu od dwóch do czterech Członków Prezydium.

§ 7 Posiedzenia Prezydium Kapituły zwołuje Przewodniczący Kapituły, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

§ 8  Posiedzenia Kapituły zwołuje Przewodniczący Kapituły, nie rzadziej niż trzy razy w roku. Zarząd Fundacji może zwołać posiedzenia kapituły wcześniej zawiadamiając skutecznie przewodniczącego kapituły wskazując cel posiedzenia.

§ 9 Kapituła obraduje na posiedzeniach, które mają charakter niejawny.

§ 10 Decyzje Kapituły i Prezydium Kapituły są podejmowane kolegialnie.

§ 11  W posiedzeniach Kapituły bierze udział Prezes Zarządu Fundacji  lub osoba przez niego wyznaczona.

§ 12 Przewodniczący Kapituły jest osobą uprawnioną do reprezentowania Kapituły na zewnątrz, oraz podpisywania wszelkich dokumentów związanych z działalnością Kapituły po uprzednim umocowaniu  przez Zarząd Fundacji .

§ 13 Przewodniczący Kapituły może przekazać swoje uprawnienia reprezentacyjne pisemnie osobie wskazanej przez Kapitułę na wniosek Przewodniczącego, z powiadomieniem pozostałych członków Kapituły .

§ 14 Kapituła działa na podstawie Regulaminu, który :

a) jest dokumentem uchwalanym, uzupełnianym lub zmienianym przez Zarząd Fundacji,

b) może być zmieniony lub uzupełniony przez Zarząd Fundacji na podstawie wniosku Przewodniczącego Kapituły bądź na jego wniosek.

Fundacja może samodzielnie gromadzić fundusze na działalność statutową, a może zlecić Prezesowi Kapituły współudział na podjęcie działań na rzecz gromadzenia funduszy na organizację działalności bieżącej, badań, spotkań konferencyjnych, publikacji, przygotowania nagród honorowych w postaci dyplomu, medalu i statuetki dla każdego prawidłowego wniosku, Fundacje może sugerować przygotowanie wniosków grantowych, promocja upamiętniania wspólnej przeszłości w celu ułatwienia współpracy w przyszłości, prowadzenie zbiórki charytatywnej, akcji sprzedaży pamiątkowych cegiełek, uczestnictwo w licytacjach pamiątkowych przedmiotów, koncertów, reklam, prowadzenie internetowych akcji crowdfoundingowych, lobbing w organizacjach społecznych, politycznych, charytatywnych

Działalność Kapituły – do czasu pozyskania środków jest działalnością społeczna.

Zasady  przyznawania nagrody „Sprawiedliwi wśród Ukraińców”.

§ 15 „Sprawiedliwym wśród Ukraińców” może zostać osoba, która:

a) jest narodowości ukraińskiej,

b) w okresie rzezi wołyńskiej oraz następujących po niej do 1947 r. wydarzeń na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, uratowała bezinteresownie, z narażeniem własnego życia, zdrowia lub wolności, osobę (osoby) narodowości polskiej, których życie, zdrowie lub wolność były narażone wskutek wymienionych wydarzeń,

c) czynu opisanego w § 15b dokonała bezinteresownie, nie kierując się chęcią uzyskania  jakiejkolwiek rekompensaty ze strony osób uratowanych.

§ 16 Warunkiem rozpatrzenia wniosku o nadanie Nagrody „Sprawiedliwi wśród Ukraińców” musi być uzasadnienie go w oparciu o stosowną dokumentację historyczną.

§ 16 Przyznanie Nagrody następuje poprzez przyznanie tytułu „Sprawiedliwy wśród Ukraińców” dokonane przez Zarząd Fundacji na podstawie wniosku Kapituły o nadanie Nagrody.

§ 17 Nagroda składa się z Certyfikatu nadania Nagrody „Sprawiedliwi wśród Ukraińców”, podpisanego przez Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Kapituły wraz z medalem z wytłoczonym na nim imieniem i nazwiskiem osoby wyróżnionej, a także z  pamiątkowej Statuetki.

§ 18 Nagrody „Sprawiedliwi wśród Ukraińców” będzie przyznawana tak długo,  jak długo wnoszone będą prośby o przyznanie tego tytułu, poparte wiarygodnymi dowodami spełniającymi wyznaczone kryteria.

§ 19 Nagroda może zostać przyznana osobie żyjącej bądź osobie zmarłej, na wniosek osoby uratowanej, członków jej rodziny, organizacji społecznych bądź samorządów terytorialnych, jak również osoby zainteresowanej, mającej wiedzę na ten temat osoby opisanej w § 15 .

 

Zarząd Fundacji PRO PUBLICO BONO – RP